Požiarny poriadok obce

Obec vydáva v zmysle zákona Národnej rady SR č. 314/2001 Z. z.

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov tento

požiarny poriadok obce.

Článok I.

Základné ustanovenia

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenia zdravia i závažné škody na majetku. Preto je povinnosťou každého požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispievať na ich zdolanie.

Účelom požiarneho poriadku obce je ustanoviť povinnosti právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb, fyzických osôb a hasičských jednotiek tak, aby boli vytvorené podmienky pre ochranu života a zdravia občanov, majetku pred požiarmi a poskytovanie pomoci pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Článok II.

Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečením ochrany

pred požiarmi v obci a jej miestnych častiach

Obecné zastupiteľstvo

Pri zabezpečení ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo tieto úlohy:


a) zriaďuje obecný hasičský zbor ( OHZ ), vymenúva veliteľa a členov obecného hasičského zboru,

b) ustanovuje preventivára požiarnej ochrany obce a výkon preventívnych protipožiarnych kontrol,

c) stanovuje pre členov obecného hasičského zboru rozsah vybavenia rovnošatami, ochrannými pracovnými pomôckami a ostatnými súčasťami výstroja a výzbroja osobných, vecných a technických prostriedkov,

d) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru, výstavbu, resp. údržbu hasičskej zbrojnice a zdrojov vody na hasenie požiarov,

e) prerokúva správy o stave a plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obce,

f) rozhoduje v odôvodnených prípadoch o úhrade výdavkov za poskytnutie pomoci pri zdolávaní požiarov.

Starosta obce

Pri zabezpečení ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:


a) schvaľuje plán odbornej prípravy a previerkových cvičení obecného hasičského zboru,

b) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

c) schvaľuje zloženie kontrolných skupín a ich školenie,

d) rozhoduje o vylúčení vecí z užívania a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku,

e) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Obecný úrad

Pri zabezpečení ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:


a) zabezpečuje účasť veliteľa obecného hasičského zboru a preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave,

b) zabezpečuje vykonávanie previerkového cvičenia obecného hasičského zboru a odbornej prípravy členov obecného hasičského zboru,

c) oznamuje termín vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám,

d) vydáva oprávnenia k vykonaniu preventívnych protipožiarnych kontrol členom kontrolných skupín obce,

e) zabezpečuje vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá starostovi obce návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, nesplnené opatrenia o odstránení nedostatkov zasiela okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru k pokračovaniu vykonania právneho stavu,

f) zasiela na okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru oznámenie o priestupku občana v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi,

ch) vypracováva a vedie dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi,

g) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,

h) zasiela na okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru hlásenia o požiaroch v prípadoch, keď pri požiari zasahoval len vlastný obecný hasičský zbor.

Veliteľ obecného hasičského zboru

Veliteľa obecného hasičského zboru schvaľuje do funkcie obecné zastupiteľstvo

Veliteľ obecného hasičského zboru plní najmä tieto úlohy:


a) organizuje a vykonáva odbornú teoretickú prípravu a praktický výcvik členov obecného hasičského zboru a vedie dokumentáciu o odbornej príprave obecného hasičského zboru,

b) vykonáva najmenej jedenkrát za rok požiarno-taktické cvičenie obecného hasičského zboru,

c) organizuje vykonávanie údržby a ošetrovanie požiarnej techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,

d) zabezpečuje skúšky vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

e) predkladá správy a informácie na rokovania obecného zastupiteľstva o stave a akcieschopnosti obecného hasičského zboru.

Preventivár požiarnej ochrany obce

Preventivára požiarnej ochrany obce do funkcie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Preventivár požiarnej ochrany obce plní najmä tieto úlohy:


a) spracúva a vyhodnocuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch organizácií a občanov, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor,

b) navrhuje starostovi obce zloženie kontrolných skupín, organizačne zabezpečuje ich činnosť a vykonáva školenia kontrolných skupín,

c) vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá obecnému úradu návrhy na vykonanie príslušných opatrení,

d) organizuje a podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti na úseku ochrany pred požiarmi v obci, spracúva príslušnú dokumentáciu z preventívnych kontrol.

Článok III.

Povinnosti fyzických osôb

Povinnosti fyzických osôb vymedzuje zákon Národnej rady SR č. 314/2001 Z.z.

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Z uvedených predpisov vyplývajú nasledovné povinnosti:

Fyzická osoba je povinná:


a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvorením ohňom,

b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,

d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,

i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

Fyzická osoba nesmie:


a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,

e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

Článok IV.

Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich osôb-podnikateľov

Právnická osoba a podnikajúca osoba-podnikateľ je povinná dodržať ustanovenia zákona Národnej rady SR o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Článok V.

Pomoc pri zdolávaní požiarov

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,

e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského

a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,

f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,

g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,

h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

Článok VI.

Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje ich organizátor protipožiarne asistenčné hliadky, vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými, vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi.

Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Okresné riaditeľstvo môže pre podujatia určiť ďalšie opatrenia a v prípade ich nesplnenia môže takéto podujatie zakázať, ak nespĺňajú podmienky ochrany pred požiarmi, najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.

Článok VII.

Úlohy obce v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva

Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a podľa potreby ustanovuje v hasičskej zbrojnici stálu pohotovostnú službu.

Článok VIII.

Druh, veľkosť a vybavenie obecného hasičského zboru

Obecný hasičský zbor predstavuje hasičské družstvo, ktoré je základnou organizačnou jednotkou. Skladá sa z veliteľa a členov. Členovia obecného hasičského zboru sú pri činnosti v jednotke podriadení svojim veliteľom a pri hasení požiaru veliteľovi zásahu. Určené funkcie v hasičskej jednotke môžu zastávať iba členovia s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

Vo výzbroji obecného hasičského zboru je :

.......................................................................................................................................................

MB Vario ---Tatra 148/CAS 32 ---Š-Favorit---PS12---PS8

.......................................................................................................................................................

Článok IX.

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v  jej obecných častiach zabezpečuje obecný hasičský zbor.

V prípade ohlásenia požiaru v  niektorých z  uvedených ohlasovní zasahuje podľa potreby obecný hasičský zbor, hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.

Článok X.

Prehľad zdrojov požiarnej vody

V obci na účely ochrany pred požiarmi sú tieto zdroje vody:

.......................................................................................................................................................

potok Dubova, rybník Zástodolie

.......................................................................................................................................................

Článok XI.

Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu

Ohlasovne požiarneho poplachu sú umiestnené:

Hasičská stanica Pobedim

Obecný úrad Pobedim


alebo telefonicky


Mgr.Eva Směřičková - starostka obce - 0905 223 953

Lukáš Augustín - veliteľ OHZ - 0903489481

Martin Piškula - strojník OHZ - 0905864046


Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:

Požiarny poplach v obci sa vyhlasuje obecným rozhlasom požiarnym signálom horí.

Najdôležitejšie telefónne čísla:

Integrovaný záchranný systém ...................................................................................... 112

Okresný hasičský a záchranný zbor ............................................................................... 150

Záchranná lekárska služba …………………………………………………………….............................. 155

Polícia ……………………………………………………...…………………………...................................... 158

Elektrárne………………………………………………………………………………………............ 0850 111 555

Plynárne…………………………………………………………………………………………............ 0850 111 727

Vodárne………………………………………………………………………………………….............

Článok XII.

Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu

Požiarny poplachový plán vypracúva okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru a výpisy doručuje príslušným obciam a právnickým osobám. Požiarny poplachový plán upravuje zaradenie hasičských jednotiek, vodární, plynární, elektrární, spojov a zdravotníckych zariadení do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich privolanie na zásah.

Požiarny poplachový plán okresu je súčasťou dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi a tvorí prílohu požiarneho poriadku obce.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenie

Tento požiarny poriadok konkretizuje niektoré povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi obce a nenahradzuje platné zákony a vyhlášky na ochranu pred požiarmi.

Porušenie alebo neplnenie ustanovení tohto požiarneho poriadku obce môže byť postihnuté v zmysle platných právnych predpisov.


Tento požiarny poriadok bol schválený dňa: 1.1.2007